Polityka Prywatności

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Administratorem danych jest Andrzej Tenerowicz TANET z siedzibą w Krakowie (31-419) przy ul. Kwartowej 1/19. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@awakawa.pl lub zadzwoń pod numer tel. 733 299 370.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, firma hostingowa, firmy zajmujące się działaniami marketingowymi, firmy obsługujące systemy płatności takie jak mBank oraz Przelewy24.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez okres 10-stu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 7-u lat (informacje rozliczeniowe).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

I Kogo dotyczy informacja o ochronie danych osobowych?

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych („Informacja”) jest kierowana do klientów i partnerów biznesowych (podmiotów danych w ramach tej informacji zwanych jednolicie „Klientami”). Ta informacja dotyczy więc adresatów będących klientami firmy Andrzej Tenerowicz TANET, ul. Kwartowa 1/19, 31-419 Kraków, NIP: 738-183-24-21.

II Jaki jest cel informacji?

Przedmiotowa informacja powinna zapewnić klientom orientację: - które z udostępnionych przez klienta danych osobowych („Dane”) są przetwarzane przez Andrzej Tenerowicz TANET - w jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane, - co się dzieje z danymi i jak długo są przetwarzane; - jakie prawa przysługują klientowi w obszarze ochrony danych wobec Administratora, - kto w ramach działalności firmy Andrzej Tenerowicz TANET jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo klient może się zwrócić.

III Jakie dane są przetwarzane przez Andrzej Tenerowicz TANET?

Andrzej Tenerowicz TANET przetwarza dane, które klient przekazuje im oraz udostępnia w ramach relacji biznesowych oraz celu obsługi składanych przez klienta zamówień. Dotyczy to szczególnie danych osób kontaktowych, np. ich nazwiska, adresy e-mail lub służbowe numery telefonów.

W jakim celu Andrzej Tenerowicz TANET przetwarza te dane?

Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem. Konkretny cel stosowania wynika z określonej umowy zawartej między klientem a Andrzej Tenerowicz TANET

Andrzej Tenerowicz TANET potrzebuje dane szczególnie do:

 • ogólnego opracowania relacji z klientem,
 • realizacji usług wymaganych umową,
 • dostarczenia produktów i informacji wymaganych umową,
 • wystawienia faktury,
 • obsługi zgłoszeń wad lub reklamacji klienta,
 • informacji o zmianach dotyczących produktów,
 • wysyłki newsletterów;
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24 w związku z możliwością dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Przelewy24

Andrzej Tenerowicz TANET w żadnym razie nie przetwarza danych poza relacjami umownymi z klientem.

Co uzasadnia przetwarzanie danych przez Andrzej Tenerowicz TANET?

Dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych własnych interesów, a mianowicie konkretnego świadczenia usług umownych, spełniania własnych zobowiązań ustawowych oraz zgód wyrażanych przez Klientów.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

IV Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt III, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • mBank,
 • Przelewy24

V Czy dane są przekazywane do innych podmiotów?

Realizując postanowienia umów, ofert oraz relacji z klientami, Andrzej Tenerowicz TANET przekazuje wybrane dane do podmiotów przetwarzających, które stanowią firmy kurierskie, hostingowe, marketingowe, firmy realizujące operacje płatnicze takie jak mBank oraz Przelewy24, firmy zbierające opinie klientów na temat współpracy z Andrzej Tenerowicz TANET. Każdy z podmiotów tz. Procesor posiada swoją politykę bezpieczeństwa oraz stosowne umowy z Andrzej Tenerowicz TANET.

VI Czy dane są wysyłane przez Andrzej Tenerowicz TANET także do państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii?

Andrzej Tenerowicz TANET nie wysyła danych do państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii. Działania takie mogą podejmować Procesory w ramach świadczenia usług i realizacji działań w ramach powierzenia danych.

VII Jak długo dane są przetwarzane lub przechowywane przez Andrzej Tenerowicz TANET ?

Dane są przechowywane zwykle przez 10 lat po zakończeniu stosunku umownego z klientem. Regulacja ta nie obejmuje danych, które zgodnie z lokalnym ustawodawstwem należy bezwzględnie usunąć wcześniej.

VIII Jak Andrzej Tenerowicz TANET prowadzi politykę profilowania?

Za pośrednictwem możliwości remarketingowych jakie oferuje Google Adwords oraz Facebook Ads.

IX Jakie prawa mają Klienci wobec Andrzej Tenerowicz TANET, których dane są przetwarzane w ramach wykonywania postanowień umów/relacji biznesowych?

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa odnośnie danych dotyczących tego podmiotu:

 • uzyskanie informacji na ten temat, czy i które dane są przechowywane przez Andrzej Tenerowicz TANET (kategorie danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, czas przechowywania danych lub kryteria określenia czasu przechowywania),
 • otrzymanie kopii danych,
 • w przypadku wadliwości żądanie korekty danych,
 • żądanie usunięcia danych,
 • żądanie ograniczenia podczas przetwarzania danych,
 • otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, popularnym i odczytywalnym komputerowo formacie,
 • wnoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, szczególnie do celów reklamy bezpośredniej.

Wszystkie powyżej opisane działania Klient może wykonać poprzez pisemny kontakt z Administratorem. Można odmówić lub ograniczyć wyżej wymienione prawa, jeżeli większą wagę mają interesy, prawa i wolności osób trzecich lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych Andrzej Tenerowicz TANET.

X Kto jest odpowiedzialny po stronie Andrzej Tenerowicz TANET za przetwarzanie danych osobowych?

W strukturach firmy Andrzej Tenerowicz TANET , osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Andrzej Tenerowicz. Dane kontaktowe: 733 299 370, biuro@awakawa.pl

XI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Sklep ww. usług.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24 w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

XII Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

XIII Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych uzupełnione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XIV Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie mógł w przyszłości obserwować swoje zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany przy opcji logowania.

XV Klient może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.

XVI Podczas składania zamówienie w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

XVII Każda sprzedaż jest dokumentowana za pomocą FV. W przypadku fakturowania transakcji na firmę należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - adres zamieszkania.

XVIII Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w Sklepie, bądź innym przez Niego wskazanym.

XIX Możliwe jest, że podczas odwiedzania Sklepu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc.

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP)są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

XX Jeśli Klient zwraca się do Sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje Sklepowi swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.

XXI W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu.

Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

XXII Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.

Jeśli Klient wybierze inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest działalność firmy kurierskiej lub poczty, który dostarczy zamówiony towar. Sklep przekazuje wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nr telefonu, i adres dostawy - aby przewoźnik mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod odpowiedni adres.

XXIII Podczas płatności kartą kredytową Sklep potwierdza dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest znany Sklepowi. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej zna tylko akceptant kart płatniczych.

XXIV W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

XXV Pracownicy Sklepu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.

XXVI Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204).

W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.

XXVII W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu Sklepu na swoim koncie użytkownika.

Po kliknięciu w opcje "zmień swoje dane"" - istnieje możliwość ich zmiany. Nie można samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury.

XXVIII Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Sklep.

XXIX Dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XXX Sklep nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach Sklepu.

XXXI Sklep zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.

Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.

XXXII Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu.

Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

XXXIII Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych – organem nadzorczym w rozumieniu RODO.